Първично публично предлагане на акции на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ...