За нас

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания учредено през октомври 2018 г.

С решение N 714 – ДСИЦ от 27 май 2019 г. на Комисията за финансов надзор се издаде лиценз на дружеството да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания). Със същото решение се потвърди и проспекта за публично предлагане на 150 000 броя обикновенни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции,  с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев. С решението се вписват и акциите в процес на емитиране в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл.30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН воден от Комисията.

След успешно първично публично предлагане на задължителното увеличение на капитала на Дружеството, акциите се допуснаха до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел с борсов код FAW. Датата на въвеждане за търговия е 19.08.2019 г.

Съвет на директорите

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ е с едностепенна система на управление. Съвета на директорите на дружеството се състои от трима членове. Членове на Съвета на директорите са:

адв. Стоя Методиева Асланска: Председател на съвета на директорите

Димитър Пламенов Михайлов: изпълнителен директор

Здравко Атанасов Стоев: Член на съвета на директорите

Дружеството се представлява от Димитър Пламенов Михайлов.

Банка депозитар

Банка депозитар на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ е “Тексим банк” АД.

Обслужващо дружество

Обслужващо дружество на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ е М РЕНТ ЕАД

Разкриване на регулирана информация

Дружеството изпълнява задълженията си за разкриване на регулираната информация на обществеността чрез http://www.x3news.com

Полезни връзки

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса

Централен депозитар АД 

Българска народна банка 

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Контакти

Седалище и адрес на управление

гр. София

район Оборище

ул.Врабча № 8; ел.поща: office@famanagement.eu

Директор за връзкa с инвеститорите

Цветолина Проданова

тел. 02/9327117

гр. София, ул. Врабча 8