НОРМАТИВНА БАЗА

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.)
Закон за публичното предлагане на ценни книжа
Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Обн. – ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)
Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването  на  информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Отменена от 01.01.2022 г.)

Политика за възнагражденията, съгласно Наредба 48 на КФН

На следният имейл адрес office@famanagement.eu и на седалището на дружеството /1000 гр. София, ул. Врабча № 8/ може да подадете сигнал на нарушение по смисъла на Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Сигнал може да подадете и до КЗЛД. Препоръчително е използването на утвърдената бланка за сигнали, която може да получите своевременно от служителя, определен за лице за разглеждане на сигнали или може да изтеглите от тук: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282 .