Месец: август 2019

Стартиране на търговията на акциите на Дружеството на БФБ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 49/14.08.2019 г. е взето следното решение: Във връзка с подадено заявление по чл. 21, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8...
Read More