Месец: юли 2019

Уведомление oт „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

Уважаеми дами и господа, С настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за първоначално увеличаване на капитала на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ по реда на чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ, проведена, съгласно решение Учредителното събрание на дружеството и на основание прието Проспект за публично предлагане на акции...
Read More