Уведомление за дивидент

Уважаеми акционери,
Общото събрание на акционерите (ОСА) на Финанс асистанс мениджмънт АДСИЦ, проведено на 05.06.2024 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент от печалбата за 2023г. в размер на 247 000 лв, като брутният дивидент на една акция е 0.38 лв.
Изплащането ще се извърши чрез Централен Депозитар АД, като съгласно неговия правилник, дивидент ще се изплаща чрез съответния ИП на лицата с клиентски сметки при ИП и чрез банката-депозитар на дружеството за лицата без клиентски сметки при ИП.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като такива с право на дивидент на 14тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет ГФО и е взето решение за разпределяне на дивидент – 19.06.2024г. Повече информация може да намерите тук Уведомление за дивидент ФАМ 05-06-2024