Стартиране на търговията на акциите на Дружеството на БФБ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 49/14.08.2019 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 21, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на БФБ, следната емисия акции:
– Емитент: Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ;
– ISIN код на емисията: BG1100008181;
– Борсов код на емисията: FAW;
– CFI код на емисията: ESVUFR;
– Размер на емисията: 650 000 лв.;
– Брой акции: 650 000 броя;
– Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лв.;
– Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;
– Валута на издаване: лева;
– Валута на търговия: лева;
– Дата на въвеждане за търговия: 19.08.2019 г. (понеделник);
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Пазарна партида (лот): 1 (една) акция;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 1.00 лв.;
– Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB1” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г.;
– Във връзка с разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, емисията се поставя под наблюдение за срок от 3 (три) месеца.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: Finance Assistance Managеment SPV-Sofia;
– Седалище: гр. София, ул. Врабча 8;
– ЕИК: 205350597;
– LEI код: 894500D1M53T2HYX6A52;
– Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Врабча 8;
– Тел: (+359 2) 932 71 25;
– E-mail: office@famanagement.eu;
– Web адрес: www.famanagement.eu;
– Представляващи: Димитър Михайлов;
– Директор за връзка с инвеститорите: Цветолина Проданова;
– Медия за разкриване на информация: www.x3news.com;
– Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.