Категория: За инвеститори

Стартиране на търговията на акциите на Дружеството на БФБ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 49/14.08.2019 г. е взето следното решение: Във връзка с подадено заявление по чл. 21, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8...
Read More

Уведомление oт „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

Уважаеми дами и господа, С настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за първоначално увеличаване на капитала на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ по реда на чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ, проведена, съгласно решение Учредителното събрание на дружеството и на основание прието Проспект за публично предлагане на акции...
Read More

Съобщение 31.05.2016

Първично публично предлагане на акции на „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ...
Read More