Категория: За инвеститори

Уведомление по чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК

Уважаеми акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Уведомление на основание чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК за изплащане на дивидент за 2020г. С условията и сроковете за изплащане на дивидента, може да се запознаете подробно тук УВЕДОМЛЕНИЕ ФАМ АДСИЦ...
Read More

Публикуване на Покана за Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 28 юни 2021г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на общото събрание може да се запознаете тук: ФАМ ОСА...
Read More

Покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми инвеститори и акционери, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 29.09.2020г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на общото събрание може да се запознаете тук: ОСА док 1ОСА док 2...
Read More

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува покана за свикване на извънредно ОСА

Уважаеми инвеститори, Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува пред обществеността покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 15.11.2019г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството – гр. София, ул. Врабча 8....
Read More

Стартиране на търговията на акциите на Дружеството на БФБ АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 49/14.08.2019 г. е взето следното решение: Във връзка с подадено заявление по чл. 21, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8...
Read More

Уведомление oт „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

Уважаеми дами и господа, С настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за първоначално увеличаване на капитала на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ по реда на чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ, проведена, съгласно решение Учредителното събрание на дружеството и на основание прието Проспект за публично предлагане на акции...
Read More