Уведомление oт „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за първоначално увеличаване на капитала на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ по реда на чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ, проведена, съгласно решение Учредителното събрание на дружеството и на основание прието Проспект за публично предлагане на акции одобрен на Съвет на директорите на дружеството от 12.03.2019 г.
Приетото на учредителното събрание на акционерите увеличение на капитала бе от 500 000 лв. на 650 000 лв. чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.00 лева всяка. Проспектът за публично предлагане на акции е потвърден от Комисията за финансов надзор заедно с издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел секюритизиращо вземания с Решение № 714-ДСИЦ от 27.05.2019 г.

Резултатите от публичното предлагане са, както следва:

• Дата на приключване на публичното предлагане – 17.07.2019 г.
• Общ брой записани акции – 150 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас всяка;
• Сума, получена срещу записаните акции – 150 000.00 лева;
• Размер на всички разходи по публичното предлагане – 15 046.00 лева *.
* вкл. предстоящо дължими такси за депозиране на новите акции в „Централен депозитар“ АД, за регистрацията им за търговия на „Българска фондова борса“ АД и за изплащане на дължима комисионна на упълномощения инвестиционен посредник

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

 

Сканирано уведомление до КФН и БФБ