Уведомление по чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК

Уважаеми акционери,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Уведомление на основание чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК за изплащане на дивидент за 2020г. С условията и сроковете за изплащане на дивидента, може да се запознаете подробно тук УВЕДОМЛЕНИЕ ФАМ АДСИЦ