Уведомление за разкриване на дялово участие

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Уведомление за разкриване на дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК, адресирано до КФН и обществеността