Уведомление за изплатен дивидент

Уважаеми акционери,
Общото събрание на акционерите (ОСА) на Финанс асистанс мениджмънт АДСИЦ, проведено на 23.06.2022 г., прие предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2021 г. в размер на 312 000 лв, а брутният дивидент на една акция е 0.48 лв.

Уведомяваме Ви, че на 23.12.2022 г. дължимите дивиденти съгласно взетото решение от ОСА на 23.06.2022 г. са преведени от Централен депозитар АД по сметките на акционерите при съответните инвестиционни посредници.