Уведомление за взето решение за издаване на емисия обезпечени облигации

Уважаеми инвеститори,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Уведомление за взето решение за издаване на обезпечени облигации. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ