Публикуване на Покана за Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери,

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 28 юни 2021г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на общото събрание може да се запознаете тук: ФАМ ОСА