Публикуване на Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Уважаеми инвеститори и акционери,

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Покана за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на 10 март 2022г. от 10:00ч. на адреса по седалище на дружеството. С Поканата и материалите за провеждане на извънредното общо събрание може да се запознаете тук ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОСА 10-03-2022