Протокол от проведено Общо събрание на облигационерите

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува Протокол от проведено ОСО на 10.01.2022 Протокол от ОСО на ФАМ 10012022