Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми инвеститори и акционери,
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува документите от проведеното на 15.11.2019г. извънредно Общо събрание на акционерите.