Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството

Уважаеми акционери и заинтересовани лица,
На 29.12.2023г. от 10ч. на адреса на дружеството гр. София, ул. Врабча №8 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. На него бяха взети следните решения:
1. Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството – госпожа Милена Младенова – Николова, рег. № 0641 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, на която възлага извършването на независим финансов одит на годишните индивидуални финансови отчети за годината завършваща на 31 декември 2023 г., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството, приложена към материалите от дневния ред.
2. Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат членовете на Одитния комитет на дружеството – Мая Георгиева Влъчкова, Даринка Костова Хаджийска и Галя Стефанова Негрова, съгласно предложението на Изпълнителния директор, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните годишни възнаграждения на членовете на Одитния комитет на Дружеството.
3. Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството в размер на 1 866 лв. (хиляда осемстотин шестдесет и шест лева), като така определените размери влизат в сила от началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на Общото събрание за определянето им.
4. Общото събрание на акционерите определя членовете на Съвета на директорите да актуализират предоставените гаранции за управлението си в определения от Общото събрание на акционерите размер, в 7 – дневен срок от датата на решението за промяна на размера на възнагражденията им.
С пълният комплект документи от проведено ИОСА може да се запознаете тук ИОСА ФАМ 29-12-2023