Междинен финансов отчет към 30 юни 2019г.

FAM 062019